Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

ठेगाना : धरान, सुनसरी

फोन नं : ०२५ - ५२०९७०

फ्याक्स : ०२५ - ५३१३५५

इमेल : iaodharan@gmail.com